Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3, για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3, για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού, με κριτήριο κατακύρωσης ο μεγαλύτερος αριθμός προσφερομένων δεσμίδων (500 φύλλων).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 και ώρα 14:00.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ