Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με συνοπτικές διαδικασίες, για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και Fax, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28 Μαΐου 2014 ημέρα Τετάρτη
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 29 Μαΐου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ