Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων του Υπουργείου Τουρισμού.

Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων των κτιρίων που στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία (Λ. Αμαλίας 12) και η Σχολή Ξεναγών Αθήνας (Μεγ. Αλεξάνδρου 96-98 & Πλαταιών 42) του Υπουργείου Τουρισμού.

Υποβολή προσφορών : μέχρι την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14.00 μμ

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού : Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ