Προκήρυξη πλήρωσης δεκαεπτά (17) θέσεων ευθύνης επιπέδου Τμήματος του Ε.Ο.Τ., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ