Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού

Το Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και Fax, για την κάλυψη των αναγκών του.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10.00 π.μ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ