Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και με αντικείμενο την προμήθεια 33 ηλεκτρονικών υπολογιστών

Το Υπουργείο Τουρισμού επαναπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου, με αντικείμενο την προμήθεια 33 ηλεκτρονικών υπολογιστών, για την κάλυψη των αναγκών του.
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: 06 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 09 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
Επαναπροκήρυξη