Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της καλής λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης του ΕΟΤ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί το έργο της «Παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της καλής λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης του Ε.Ο.Τ.», όπως αναλυτικά περιγράφεται  στην παρούσα, για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 26 Ιουλίου 2016 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Τροποποιήθηκε 21/07/2016)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ (21/07/2016)