Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2024 των σπουδαστών/σπουδαστριών ΑΣΤΕ και καταρτιζομένων ΙΕΚ Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, για τις επιχειρήσεις, ορίζεται η Τετάρτη 10.4.2024.

Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού: www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΤΕ

ΠΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΙΕΚ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΑΙΤΗΣΗΣ