Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού

Το Υπουργείο Τουρισμού προτίθεται να προβεί στην προμήθεια δέκα (10) τροχήλατων συρταροθηκών, δύο (2)  Διευθυντικών καθισμάτων και πέντε (5) καθισμάτων εργασίας για την κάλυψη των αναγκών του. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (2.500€) συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ