Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια μηχανήματος φωτοαντιγραφής, εκτυπωτή πλαστικών καρτών και σαρωτή φωτογραφιών για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού

Το Υπουργείο Τουρισμού προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός (1) μηχανήματος φωτοαντιγραφής, ενός (1) εκτυπωτή πλαστικών καρτών και ενός (1) σαρωτή φωτογραφιών για την κάλυψη των αναγκών του. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (4.500€) συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α για το μηχάνημα φωτοαντιγραφής, και τεσσάρων χιλιάδων και εννιακοσίων ευρώ (4.900€) συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. για τα υπόλοιπα προϊόντα.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ