Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εννέα ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (server) για την εφαρμογή Λογιστικού της Δ/νσης Οικονομικού, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού

Το Υπουργείο Τουρισμού προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εννέα (9) ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός (1)  κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (server) για την εφαρμογή Λογιστικού της Δ/νσης Οικονομικού ,για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (13.500€), συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 03-12-2012 και ώρα 11:00.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ