Γραφείο Νομικού Συμβούλου

1. Στον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. υπάγεται το Γραφείο Νομικού Συμβούλου που παρέχει νομική υποστήριξη στην Διοίκηση και τις Υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ., ασχολείται με όλες τις υποθέσεις που απαιτούν δικαστικές ή και εξώδικες ενέργειες, διατυπώνει γνωμοδοτήσεις επί νομικών ζητημάτων για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Οργανισμού. Ειδικότερα:

α. Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα όργανα της Διοίκησης (Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ., Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρος Δ.Σ.), και τις Υπηρεσίες του Οργανισμού, διασφαλίζοντας την νομιμότητα των πράξεων του Οργανισμού.

β. Ελέγχει από άποψη νομιμότητας όλα τα θέματα των Υπηρεσιών του Οργανισμού που εισάγονται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ. από τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.

γ. Επιμελείται τη νομική υποστήριξη του Οργανισμού ενώπιον όλων των δικαστηρίων και των λοιπών Διοικητικών Αρχών, καθώς και την επίλυση οιωνδήποτε διαφορών έναντι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων. Ενεργεί ό,τι απαιτείται για τη δικαστική και εξώδικη υπεράσπιση και διεκπεραίωση όλων των δικαστικών υποθέσεων του Οργανισμού. Εισηγείται προς τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, την παραίτηση από αυτά, την αποδοχή των δικαστικών αποφάσεων ή εξωδίκων αιτήσεων και την συμβιβαστική επίλυση διαφορών, προκειμένου να εισαχθούν τα εν λόγω ζητήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ θέτει στο αρχείο τους αντίστοιχους φακέλους υποθέσεων μόνο κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού.

δ. Γνωμοδοτεί επί της νομιμότητας του περιεχομένου των κανονισμών, σχεδίων διακηρύξεων του Οργανισμού για την ανάθεση έργων, μελετών, υπηρεσιών και των πάσης φύσεως προμηθειών, τα οποία συντάσσουν οι καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του.

ε. Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί επί της νομιμότητας των εκάστοτε καταρτιζομένων σχεδίων συμβάσεων για ανάθεση έργων, μελετών, υπηρεσιών και των πάσης φύσεως προμηθειών, ως προς το κανονιστικό πλαίσιο αυτών και επικουρεί την καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία στην επίλυση τυχόν διαφορών που ενδεχομένως να προκύπτουν ως προς την τήρηση των όρων διακηρύξεων και συμβάσεων.

στ. Διατυπώνει παρατηρήσεις επί σχεδίων συμβάσεων για κάθε περίπτωση προμήθειας/υπηρεσίας που υλοποιεί ο Οργανισμός και τα προωθεί στις αρμόδιες Διευθύνσεις για χρήση.

ζ. Παρακολουθεί την νομοθεσία και την νομολογία και τηρεί αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν στον Οργανισμό. Γνωμοδοτεί και ενημερώνει άμεσα τη Διοίκηση του Οργανισμού επί των ανωτέρω.

η. Γνωμοδοτεί σε ερωτήματα τα οποία τίθενται από τις Υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. δια του Γενικού Γραμματέα, καθώς και από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Τ. και το Δ.Σ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

θ. Παρακολουθεί τις νομοθετικές ρυθμίσεις που διέπουν τον Οργανισμό και ενημερώνει τη Διοίκηση και τις αρμόδιες Διευθύνσεις παρέχοντας τις ανάλογες οδηγίες και κατευθύνσεις για την εφαρμογή τους.

ι. Επιλαμβάνεται οιουδήποτε άλλου θέματος του Ε.Ο.Τ. που χρήζει νομικής υποστήριξης, με εντολή της Διοίκησης και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού

Επικοινωνήστε μαζί μας

LOGO EOT

Νομικός Σύμβουλος : Κανελλόπουλος Αθανάσιος

Τηλ. Γραμματείας : 210 8707081
Φαξ : 210 8707030
E-mail: trivella_e@gnto.gr