ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

Το Γραφείο Προέδρου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Τ. και έχει την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη. Παραλαμβάνει τις εισηγήσεις από τις Διευθύνσεις Ε.Ο.Τ., μεριμνά για τη σύγκληση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, την προπαρασκευή των συνεδριάσεων αυτού, την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, την έκδοση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την κοινοποίηση στις αρμόδιες Διευθύνσεις, καθώς και την τήρηση σχετικού αρχείου.
2. Τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων από και προς τις Υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ., καθώς και από και προς τρίτους φορείς.
3. Διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Προέδρου του Δ.Σ. και τηρεί το σχετικό αρχείο.
4. Προγραμματίζει και οργανώνει τις συναντήσεις του Προέδρου του Δ.Σ.
5. Μεριμνά για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (πλην του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.), την επικοινωνία του Προέδρου του Δ.Σ. με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, με διεθνείς Οργανισμούς και Ιδρύματα

Πρόεδρος ΕΟΤ: Γκερέκου ‘Αντζελα

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πρόεδρος ΕΟΤ: Γκερέκου ‘Αντζελα

Τηλ : 210 8707571
Τηλ: 210 8707573
Φαξ: 210 8707020
E-mail : gramproedrou@gnto.gr