Προϋποθέσεις παραχώρησης αιγίδας

Κριτήριο για την παραχώρηση αιγίδας ΕΟΤ αποτελεί η υψηλή ποιότητα της δράσης, καθώς και η προστιθέμενη αξία που θα αποδώσει στον Οργανισμό και στο ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Εξετάζεται τόσο η επιλεξιμότητα της δράσης όσο και η επιλεξιμότητα του φορέα που την υλοποιεί.

Ο αιτών φορέας θα πρέπει  αποδεδειγμένα να διαθέτει επαρκή τεχνογνωσία, εμπειρία και ικανότητες ώστε να πραγματοποιήσει με επιτυχία την προτεινόμενη δράση. Θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της δράσης καθ΄ όλη την διάρκειά της.

Κάθε φορέας δύναται να υποβάλει συνολικά έως δύο (2) αιτήματα ετησίως για δράσεις που διοργανώνει ο ίδιος ή συνδιοργανώνει με άλλους φορείς