Τμήμα Προμηθειών

Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο για:

Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο για τον προγραμματισμό των προμηθειών σε συνεργασία με το σύνολο των Υπηρεσιών του Οργανισμού, κατόπιν καταγραφής των αναγκών τους. Καταρτίζει ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών και είναι υπεύθυνο για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισμών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και των επιτροπών παραλαβής τους.

Γνωρίστε την ομάδα μας

Βούρτσης Δημήτριος

Προϊστάμενος Τμήματος

Τηλ.: 2108707744

Φόρμα επικοινωνίας