Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

Το Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι αρμόδιο για:

Το Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών καταρτίζει τον  Τακτικό
Προϋπολογισμό  και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και τους  προωθεί  τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού προς έγκριση. Παρακολουθεί  τα στοιχεία εκτέλεσης    του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ε.Ο.Τ και συντάσσει τις αναμορφώσεις αυτών καθώς και τον Απολογισμό μετά την λήξη κάθε οικονομικού έτους . Συντάσσει τα  μηνιαία, τριμηνιαία  και
ετήσια δελτίων οικονομικής διαχείρισης του Οργανισμού και τα  αποστέλλει  στην αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μέσω του εποπτεύοντος Υπουργείου.

Γνωρίστε την ομάδα μας

Βαρλάμη Παρασκευή

Προϊσταμένη Τμήματος

Τηλ.: 2108707476

Φόρμα επικοινωνίας