Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του Έργου: “Δράσεις Κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε Θέματα Τουρισμού”

Η Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση των Πράξεων 1. «Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» και 2. «Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου».

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.485.000,00€ (τέσσερα εκατοµµύρια τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ), µη συμπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, που κατανέμονται ανά Πράξη ως εξής: 
1. 3.471.000,00€ (τρία εκατοµµύρια τετρακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες ευρώ), µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
2. 1.014.000,00€ (ένα εκατομμύριο δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ), µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

 
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: 1η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Δ ευτέρα και ώρα 14:30μ.μ 

 

Ερωτήσεις-Απαντήσεις 1

Ερωτήσεις-Απαντήσεις 2

Διευκρίνιση 

– Ερωτήσεις-Απαντήσεις 3

Ημερήσιο πρόγραμμα αποσφράγισης δικαιολογητικών

Ανακοίνωση για την ώρα συνεδρίασης της Επιτροπής

– Πρόγραμμα ελέγχου τυπικών κριτηρίων αποκλεισμού των τεχνικών προσφορών

Αποτελέσματα αποσφράγισης δικαιολογητικών 

Ανακοίνωση-Πρόσκληση προς τους υποψηφίους αναδόχους, που έχουν υποβάλει ένσταση

Αποδοχή ή μη των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί από υποψηφίους αναδόχους

– Πρόσκληση προς τους υποψηφίους αναδόχους που είχαν υποβάλει ενστάσεις και έγιναν αποδεκτές

Αποτελέσματα αποσφράγισης των υποβληθεισών τεχνικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων 

Ορισμός αξιολογητών από κατάλογο μελών του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ)

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 18186/ 21.12.2012 απόφασης ορισμού αξιολογητών από τον κατάλογο μελών του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ)

Απόρριψη προσφυγής που υπεβλήθη από υποψήφιο ανάδοχο

Αποτελέσματα αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (βαθμολογία) – ορθή επαναλήψη (12-04-2013)

Αποτελέσματα αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (βαθμολογία) (23-10-2013)

Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών (28-02-2014)

Συμπληρωματικό πρόγραμμα αποσφράγισης οικονομικών προσφορών (12-03-2014)

Αποτελέσματα αποσφράγισης οικονομικών προσφορών (28-03-2014) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής ενστάσεων επί των προδικαστικών προσφύγων (16-04-2014)

Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας (30-04-2014)

Έκδοση τελικών αποτελεσμάτων (20-05-2014)

Δικαιολογητικά κατακύρωσης υποψηφίων αναδόχων (17-06-2014)

Πρόγραμμα αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης (08-07-2014) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας επί της διαδικασίας αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο των πράξεων (25-07-2014) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για το Διαγωνισμό "Δράσεις κατάρτισης σε θέματα τουρισμού στις 8 Περιφέρειες σύγκλισης και στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου (07-10-2014)

Κατακύρωση προγραμμάτων κατάρτισης για το διαγωνισμό "Δράσεις κατάρτισης σε θέματα Τουρισμού στις 8 Περιφέρειες σύγκλισης και στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου"  (14-10-2014)

Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΔΥ (22-01-2015)

Υπεύθυνος υποέργου ΤΥΠΟΣ 1 (22-01-2015)

Τεχνικό δελτίο ΤΥΠΟΣ 1 (22-01-2015)

Τεχνικό παράρτημα Τουρισμός ΤΥΠΟΣ 1 (22-01-2015)

Υπεύθυνος υποέργου ΤΥΠΟΣ 2 (22-01-2015)

Τεχνικό δελτίο ΤΥΠΟΣ 2 (22-01-2015)

Τεχνικό παράρτημα Τουρισμός ΤΥΠΟΣ 2 (22-01-2015)

Έντυπα έναρξης τουρισμός τύπος 1

Έντυπα έναρξης τουρισμός τύπος 2

Συμφωνητικά

Έντυπα παρακολούθησης

Οδηγός Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (31-03-2015)

Έντυπα Παρακολούθησης  (23-04-2015)

Μηνιαία Δελτία  (23-04-2015)

Έκθεση Υλοποίησης – Πράξη 1    (18-06-2015)

– Έκθεση Υλοποίησης – Πράξη 2     (18-06-2015)

Αίτηση αποπληρωμής Πράξη 1   (27-11-2015)

Αίτηση αποπληρωμής Πράξη 2   (27-11-2015)

Δαπάνες   (27-11-2015)

Έντυπα λήξης προγράμματος Τουρισμού   (27-11-2015)