Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την δημιουργία πληροφοριακού συστήματος καταγραφής και στρατηγικής παρακολούθησης του Τουριστικού προφίλ των αγορών στόχων με σκοπό την αύξηση της Τουριστικής Κίνησης της χώρας.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), διεξάγει πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ για την δημιουργία πληροφοριακού συστήματος καταγραφής και στρατηγικής παρακολούθησης του τουριστικού προφίλ των αγορών στόχων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Α, Β, και Γ ,που αναφέρουν αναλυτικά τα Γενικά Στοιχεία, τους Ειδικούς Όρους, και τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς.
 
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Δ ευτέρα 10/11/2014 και ώρα 15:00μ.μ