Προκήρυξη  διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμό, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης του περιπτέρου ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ΙΜΕΧ 2024 (Φρανκφούρτη 14-16/05/2024)

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου της κατασκευής, διακόσμησης, εξοπλισμού, αποξήλωσης και απομάκρυνσης από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης, του περιπτέρου ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ΙΜΕΧ 2024 (Φρανκφούρτη, Γερμανία, 14-16 Μαΐου 2024), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής.

Το σύνολο των εγγράφων του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό 347606.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Ηλεκτρονικός, ανοικτός, άνω  των ορίων (επισυνάπτονται Προκήρυξη & Διακήρυξη).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Μέχρι την 12-04-2024 και ώρα 15:00

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Γενικό Πρωτόκολλο (5ος όροφος, Γραφείο 5.15) ΕΟΤ, Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, ΤΚ 115 21 Αθήνα.  Ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 07:30 – 15:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ