Προκήρυξη – Διακήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων του ΕΟΤ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων όπου στεγάζονται Υπηρεσίες του ΕΟΤ εντός Ν. Αττικής, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και με δικαίωμα προαίρεσης δύο (2) επιπλέον ετών.

Το σύνολο των εγγράφων του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό 299357.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Ηλεκτρονικός, ανοικτός, άνω των ορίων (επισυνάπτονται Προκήρυξη & Διακήρυξη).
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Μέχρι την Δευτέρα 15-04-2024 και ώρα 15:00
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Γενικό Πρωτόκολλο (5ος όροφος, Γραφείο 5.15) ΕΟΤ, Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, ΤΚ 115 21 Αθήνα. Ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 07:30 – 15:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ