Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών CDN για την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.visitgreece.gr για ένα έτος

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών CDN για την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.visitgreece.gr για ένα (1) έτος, με συνολικό προϋπολογισμό που δεν θα υπερβεί το ποσό των δεκαοχτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 11:00.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ