Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισμό της ΕΠΑΣ-ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ του Υπουργείου Τουρισμού

Η ΕΠΑ.Σ./Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ του Υπουργείου Τουρισμού η οποία εδρεύει στο Ξεν. «ΘΕΡΜΑΙ» επί της Αλ. Διάκου 1, στη Ρόδο προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών καθαριότητας, να υποβάλλουν έγγραφη οικονομική προσφορά στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής Αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των εσωτερικών χώρων της ΕΠΑΣ./Ι.Ε.Κ. Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού, για την χρονική περίοδο 12/01/2015 έως 31/12/2015.

Προϋπολογισμός δαπάνης: 9.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή.

Προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών: Έως Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2015.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ