Το υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό χώρων των κτιρίων του

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό χώρων των κτιρίων του Υπουργείου Τουρισμού, Κεντρική Υπηρεσία (Λ. Αμαλίας 12) και Σχολής Ξεναγών Αθήνας (Μ. Αλεξάνδρου 96-98 & Πλαταιών 42).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 2 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 3 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
Προκήρυξη