Γραφείο Τύπου

Tο Γραφείου Τύπου, υπαγόμενο απευθείας στον Γενικό Γραμματέα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Την προβολή του έργου του Ε.Ο.Τ. και την παροχή πληροφόρησης στα εθνικά και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, σχετικά με τις δραστηριότητες του Οργανισμού.
2. Την κάλυψη των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων που αναπτύσσει ή συμμετέχει ο Ε.Ο.Τ. και την έκδοση δελτίων τύπου.
3. Την παρακολούθηση και συλλογή ειδήσεων και δημοσιευμάτων που αφορούν στις δραστηριότητες του Ε.Ο.Τ. στην εγχώρια και διεθνή τουριστική αγορά.
4. Την έκδοση εσωτερικού δελτίου τύπου.
5. Την επιμέλεια των συνεντεύξεων τύπου της Διοίκησης του Οργανισμού.
6. Την παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε δημοσιογράφους της ημεδαπής και αλλοδαπής.
7. Την ανάπτυξη συνεργασίας με τα ΜΜΕ ημεδαπής και αλλοδαπής σε συνεργασία με τα Γραφεία Εσωτερικού και Εξωτερικού και την παρακολούθηση των δημοσιευμάτων.
8. Την υποβολή προτάσεων για την δημιουργία θετικού κλίματος και την αντιμετώπιση τυχόν αρνητικών τάσεων.
9. Τη συνεργασία με το αντίστοιχο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Τουρισμού

Δελτία Τύπου

Επικοινωνήστε μαζί μας

LOGO EOT

Τηλ : 210 8707654
210 8707027
210 8707361
210 8707071

E-mail: pressoffice@gnto.gr