ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του Έργου: "Δράσεις Κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε Θέματα Τουρισμού"

Η Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση των Πράξεων 1. «Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» και 2. «Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου».

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.485.000,00€ (τέσσερα εκατοµµύρια τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ), µη συμπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, που κατανέμονται ανά Πράξη ως εξής: 
1. 3.471.000,00€ (τρία εκατοµµύρια τετρακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες ευρώ), µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
2. 1.014.000,00€ (ένα εκατομμύριο δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ), µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

 
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: 1η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30μ.μ 

 

- Ερωτήσεις-Απαντήσεις 1

- Ερωτήσεις-Απαντήσεις 2

- Διευκρίνιση 

Ερωτήσεις-Απαντήσεις 3

- Ημερήσιο πρόγραμμα αποσφράγισης δικαιολογητικών

- Ανακοίνωση για την ώρα συνεδρίασης της Επιτροπής

Πρόγραμμα ελέγχου τυπικών κριτηρίων αποκλεισμού των τεχνικών προσφορών

- Αποτελέσματα αποσφράγισης δικαιολογητικών 

- Ανακοίνωση-Πρόσκληση προς τους υποψηφίους αναδόχους, που έχουν υποβάλει ένσταση

- Αποδοχή ή μη των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί από υποψηφίους αναδόχους

Πρόσκληση προς τους υποψηφίους αναδόχους που είχαν υποβάλει ενστάσεις και έγιναν αποδεκτές

- Αποτελέσματα αποσφράγισης των υποβληθεισών τεχνικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων 

- Ορισμός αξιολογητών από κατάλογο μελών του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ)

- Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 18186/ 21.12.2012 απόφασης ορισμού αξιολογητών από τον κατάλογο μελών του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ)

- Απόρριψη προσφυγής που υπεβλήθη από υποψήφιο ανάδοχο

- Αποτελέσματα αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (βαθμολογία) - ορθή επαναλήψη (12-04-2013)

- Αποτελέσματα αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (βαθμολογία) (23-10-2013)

- Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών (28-02-2014)

- Συμπληρωματικό πρόγραμμα αποσφράγισης οικονομικών προσφορών (12-03-2014)

- Αποτελέσματα αποσφράγισης οικονομικών προσφορών (28-03-2014) 

- Έγκριση πρακτικών επιτροπής ενστάσεων επί των προδικαστικών προσφύγων (16-04-2014)

- Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας (30-04-2014)

- Έκδοση τελικών αποτελεσμάτων (20-05-2014)

- Δικαιολογητικά κατακύρωσης υποψηφίων αναδόχων (17-06-2014)

- Πρόγραμμα αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης (08-07-2014) 

- Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας επί της διαδικασίας αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο των πράξεων (25-07-2014) 

- Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για το Διαγωνισμό "Δράσεις κατάρτισης σε θέματα τουρισμού στις 8 Περιφέρειες σύγκλισης και στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου (07-10-2014)

- Κατακύρωση προγραμμάτων κατάρτισης για το διαγωνισμό "Δράσεις κατάρτισης σε θέματα Τουρισμού στις 8 Περιφέρειες σύγκλισης και στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου"  (14-10-2014)

- Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΔΥ (22-01-2015)

- Υπεύθυνος υποέργου ΤΥΠΟΣ 1 (22-01-2015)

- Τεχνικό δελτίο ΤΥΠΟΣ 1 (22-01-2015)

- Τεχνικό παράρτημα Τουρισμός ΤΥΠΟΣ 1 (22-01-2015)

- Υπεύθυνος υποέργου ΤΥΠΟΣ 2 (22-01-2015)

- Τεχνικό δελτίο ΤΥΠΟΣ 2 (22-01-2015)

- Τεχνικό παράρτημα Τουρισμός ΤΥΠΟΣ 2 (22-01-2015)

- Έντυπα έναρξης τουρισμός τύπος 1

- Έντυπα έναρξης τουρισμός τύπος 2

- Συμφωνητικά

- Έντυπα παρακολούθησης

- Οδηγός Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (31-03-2015)

- Έντυπα Παρακολούθησης  (23-04-2015)

- Μηνιαία Δελτία  (23-04-2015)

- Έκθεση Υλοποίησης - Πράξη 1    (18-06-2015)

Έκθεση Υλοποίησης - Πράξη 2     (18-06-2015)

- Αίτηση αποπληρωμής Πράξη 1   (27-11-2015)

- Αίτηση αποπληρωμής Πράξη 2   (27-11-2015)

- Δαπάνες   (27-11-2015)

- Έντυπα λήξης προγράμματος Τουρισμού   (27-11-2015)

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων του ΕΟΤ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων του ΕΟΤ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 23 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00 π.μ.
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με συνοπτικές διαδικασίες, για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και Fax, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28 Μαΐου 2014 ημέρα Τετάρτη
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 29 Μαΐου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του περιπτέρου του ΕΟΤ στην διεθνή έκθεση τουρισμού ΒΙΤΕ στο Πεκίνο

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση τουρισμού  BEIJING INTERNATIONAL TOURISM EXPO (BITE) η οποία θα διεξαχθεί από 27 έως 29 Ιουνίου 2014 στο Πεκίνο Κίνας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 και ώρα 10:30.

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
- ΒΙΤΕ 2014

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3, για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3, για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού, με κριτήριο κατακύρωσης ο μεγαλύτερος αριθμός προσφερομένων δεσμίδων (500 φύλλων).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 και ώρα 14:00.
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΜΕΧ της Γερμανίας

Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση τουρισμού «ΙΜΕΧ», η οποία θα διεξαχθεί από 20 έως 22 Μαΐου 2014 στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 2 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 2 Μαΐου 2014 και ώρα 10:30.

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
- ΣΧΕΔΙΑ

Επαναπροκήρυξη του Υποέργου 3 της Πράξης "Πολυμεσική και Πολυτροπική Διαδικτυακή Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού της χώρας
Κήρυξη άγονης της διαδικασίας του διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του υποέργου 3«Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική διαδικτυακή Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού της Χώρας» και επαναπροκήρυξη αυτού.
 
 
Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Τίτλος Έργου: Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"
Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)
Τόπος Παράδοσης - Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Αν. Τσόχα 7, Αθήνα, Τ.Κ. 11521
Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.): 540.650,40 €
Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 665.000,00 €
Χρηματοδότηση Έργου: Το έργο συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους
Χρόνος Υλοποίησης - Διάρκεια Έργου: Δώδεκα (12) μήνες
Προθεσμία για Υποβολή Διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης: Το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών: 14η Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.
Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών: Στην έδρα του Ε.Ο.Τ. (Αν. Τσόχα 7, Αθήνα)
Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών: 15η Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
Αποστολή Παρατηρήσεων: mitsaki_e@gnto.gr
Εκτελεστική Απόφαση Επαναπροκήρυξης Διακήρυξης:

http://www.eot.gr/sites/default/files/files_article/apofasi_epanaprokiriksis_Y3.doc

Τεύχη Διακήρυξης: Τεύχος Α (.pdf) (.doc)
  Τεύχος Β (.pdf) (.doc)
  Τεύχος C (.pdf) (.doc)
Λοιπά Στοιχεία Διακήρυξης: Παράρτημα Α (.zip)
Διευκρινίσεις (11/12/2013): (.pdf) (.doc)
Διευκρινίσεις (08/05/2014): (.pdf) (.doc)

Για τη βέλτιστη εμφάνιση, συστήνεται η προβολή της ιστοσελίδας να γίνει μέσω Mozilla Firefox.

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων τροφίμων σε σταθερές τιμές για τις ανάγκες εκπαίδευσης των σπουδαστών του ΙΕΚ Αθήνας

Το Υπουργείο Τουρισμού, καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια αναλώσιμων τροφίμων σε σταθερές τιμές, συνολικού προϋπολογισμού έως 10.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τις ανάγκες εκπαίδευσης των σπουδαστών του Ι.Ε.Κ Αθήνας, το οποίο στεγάζεται στην οδό Φαραντάτων 4 - Αμπελόκηποι, Αθήνα 11527, για το οικονομικό έτος 2014.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31-03-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 01-04-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ

- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το Υπουργείο Τουρισμού αποφασίζει την υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος διάρκειας δύο (2) μηνών "Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την κατάρτιση για την ειδικότητα του Ξεναγού"

Το Υπουργείο Τουρισμού αποφασίζει την υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 14 του ν.710/77, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στην με αριθμ. 18062/20-12-2012 Απόφαση Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού «Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την κατάρτιση των αποφοίτων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) και ισχύει, για την ειδικότητα του Ξεναγού» (ΦΕΚ 3401/Β’).

Ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών: Από 26/02/2014 μέχρι 12/03/2014.

- ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την «Παραγωγή και εγκατάσταση υλικού ερμηνείας περιβάλλοντος στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Δίβρης και στο Κέντρο Ενημέρωσης Οικοτουρισμού Ορεινής»
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Διεύθυνση Διοικητικού προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για το έργο «Παραγωγή και εγκατάσταση υλικού ερμηνείας περιβάλλοντος στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Δίβρης και στο Κέντρο Ενημέρωσης Οικοτουρισμού Ορεινής». 
Ο προϋπολογισμός του έργου 169.918,70€ χωρίς Φ.Π.Α., πλέον 39.081,30€ Φ.Π.Α., συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. 209.000,00€.
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από το Ελληνικό Δημόσιο.

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.