ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συσκευασία και μεταφορά αεροπορικώς του πάσης φύσεως υλικού του ΕΟΤ, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για τα έτη 2014 - 2015», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συσκευασία και μεταφορά αεροπορικώς του πάσης φύσεως υλικού του ΕΟΤ, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για τα έτη 2014 - 2015», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

 

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων σε Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προκηρύσσει, την πλήρωση μιας (1) θέσης Προϊσταμένου και πέντε (5) δεύτερων θέσεων στα κάτωθι Γραφεία Εξωτερικού:
Θέση Προϊσταμένου:
1. Βραζιλίας
Δεύτερες θέσεις:
1. Γαλλίας
2. Ρωσίας
3. Σκανδιναβίας
4. Κάτω Χωρών
5. Κίνας

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου Καθαρισμός των χώρων όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του ΕΟΤ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Καθαρισμός των χώρων όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του ΕΟΤ, ήτοι στα κτίρια επί των οδών: α) Α. Τσόχα 7 (Κεντρική Υπηρεσία), β) Αγ. ΄Αννης 64-66 περιοχής Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Κεντρική Αποθήκη ΕΟΤ) και γ) Διονυσίου Αρεοπαγίτου 18-20 (Γρ. Πληροφοριών ΕΟΤ Αθήνας), για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10:30.

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δημόσια διαβούλευση των σχεδίων διακήρυξης του Υποέργου 4 της οριζόντιας Πράξης Πολυμεσική και Πολυτροπική διαδικτυακή προβολή του πολιτισμού και τουρισμού της χώρας του Ε.Π. Ψηφιακή σύγκλιση

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί δημόσια διαβούλευση των σχεδίων διακήρυξης Εθνικού τακτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια πολυμεσικού υλικού (2.000 φωτογραφίες από έτοιμες συλλογές και παραγωγή 200 φωτογραφιών ειδικής ανάθεσης)» στο πλαίσιο της οριζόντιας πράξης του Ε.Π. Ψηφιακή σύγκλιση» «Πολυμεσική και Πολυτροπική διαδικτυακή προβολή του πολιτισμού και τουρισμού της χώρας».

 

 

- ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

- ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

- ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΟΤ 2011 – 2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΟΤ 2014 – 2016

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ MARKETING ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΤ

BRANDING

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

 

Διακήρυξη λευκώματος 100 χρόνια τουρισμός

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου της εκτύπωσης επετειακού λευκώματος για τα 100 χρόνια τουρισμός, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο αριθμό προσφερομένων αντιτύπων στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό, ή τη χαμηλότερη τιμή μονάδας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14:00.

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (15-09-2014)

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την υποβολή από ανάδοχο κεντρικής ιδέας και την παραγωγή ταινίας διάρκειας 30 λεπτών και δύο σύντομων εκδόσεων αυτής

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υποβολή από ανάδοχο, κεντρικής ιδέας και την παραγωγή ταινίας διάρκειας 30 λεπτών και δύο σύντομων εκδόσεων αυτής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14:00

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ.

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζομένων στα ΙΕΚ Υπουργείου Τουρισμού εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015

Το Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει την εισαγωγή 625 καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2014-2015.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από Τετάρτη 27/08/2014 έως και Δευτέρα 15/09/2014 και ώρες από 09:30 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες.
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διοργάνωση ταχύρρυθμου σεμιναρίου κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα.

Το Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει την υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος διάρκειας δύο (2) μηνών για την ειδικότητα του Ξεναγού» στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

- ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διοργάνωση ταχύρρυθμου σεμιναρίου κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο

Το Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει την υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος διάρκειας δύο (2) μηνών για την ειδικότητα του Ξεναγού» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Διενέργεια διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 2 "Προμήθεια προθηκών» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ"

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 2 «Προμήθεια προθηκών» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» ΚΩΔ. MIS 327789, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και σύμφωνα με τους όρους, όπως αναφέρονται αναλυτικά, στο συνημμένο τεύχος της διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης: Έξι (6) ημέρες μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης και 6 ημέρες το αργότερο προ της υποβολής των προσφορών.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14:30.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:30.

- ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

- ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΣΧΕΔΙΑ

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.