ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια αναλώσιμων για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και για την προμήθεια αναλώσιμων για τους εξυπηρετητές (servers)

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια αναλώσιμων για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και προμήθεια αναλώσιμων για τους εξυπηρετητές (servers) , για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014 και ώρα 14:00

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του περιπτέρου του ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού World Travel Market 2014

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης - του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET 2014, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο της Μ. Βρετανίας από 3 έως 6 Νοεμβρίου 2014, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014 και ώρα 14:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014 και ώρα 10:00.
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
- ΣΧΕΔΙΑ WTM

2η Επαναπροκήρυξη του Υποέργου 3 της Πράξης Πολυμεσική και Πολυτροπική Διαδικτυακή Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού της χώρας
Κήρυξη άγονης της διαδικασίας του διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του υποέργου 3 «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική διαδικτυακή Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού της Χώρας» και επαναπροκήρυξη αυτού με τους ίδιους όρους.
 
 
Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Τίτλος Έργου: Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"
Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)
Τόπος Παράδοσης - Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Αν. Τσόχα 7, Αθήνα, Τ.Κ. 11521
Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.): 540.650,40 €
Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 665.000,00 €
Χρηματοδότηση Έργου: Το έργο συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους
Χρόνος Υλοποίησης - Διάρκεια Έργου: Δώδεκα (12) μήνες
Προθεσμία για Υποβολή Διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης: Το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών: 1 Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00
Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών: Στην έδρα του Ε.Ο.Τ. (Αν. Τσόχα 7, Αθήνα)
Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών: 4 Αυγούστου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00
Αποστολή Παρατηρήσεων: mitsaki_e@gnto.gr
Εκτελεστική Απόφαση 2ης Επαναπροκήρυξης Διακήρυξης:

Απόφαση 2ης Επαναπροκήρυξης

Περίληψη Απόφασης 2ης Επαναπροκήρυξης Διακήρυξης:

Περίληψη Απόφασης 2ης Επαναπροκήρυξης

Τεύχη Διακήρυξης: (pdf) (doc)
Λοιπά Στοιχεία Διακήρυξης: Παράρτημα Α
   
   

Για τη βέλτιστη εμφάνιση, συστήνεται η προβολή της ιστοσελίδας να γίνει μέσω Mozilla Firefox.

 

- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΕΙΒΤΜ 2014

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση τουρισμού «EΙBTΜ», η οποία θα διεξαχθεί από 18 έως 20 Νοεμβρίου 2014 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 10:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή.

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

- ΣΧΕΔΙΑ ΕΙΒΤΜ

- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού TOP RESA και ILTM

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή των περιπτέρων του Ε.Ο.Τ. στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού TOP RESA Παρίσι και I.L.T.M. Cannes, Γαλλία, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014 και ώρα 12:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή.

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΣΧΕΔΙΑ TOP RESA

- ΣΧΕΔΙΑ ILTM

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό χώρων του κτιρίου του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό χώρων του κτιρίου του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού.

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τον μεγαλύτερο αριθμό προσφερομένων τεμαχίων ανά είδος.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 04 Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00.
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του Έργου: "Δράσεις Κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε Θέματα Τουρισμού"

Η Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση των Πράξεων 1. «Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» και 2. «Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου».

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.485.000,00€ (τέσσερα εκατοµµύρια τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ), µη συμπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, που κατανέμονται ανά Πράξη ως εξής: 
1. 3.471.000,00€ (τρία εκατοµµύρια τετρακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες ευρώ), µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
2. 1.014.000,00€ (ένα εκατομμύριο δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ), µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

 
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: 1η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30μ.μ 

 

- Ερωτήσεις-Απαντήσεις 1

- Ερωτήσεις-Απαντήσεις 2

- Διευκρίνιση 

Ερωτήσεις-Απαντήσεις 3

- Ημερήσιο πρόγραμμα αποσφράγισης δικαιολογητικών

- Ανακοίνωση για την ώρα συνεδρίασης της Επιτροπής

Πρόγραμμα ελέγχου τυπικών κριτηρίων αποκλεισμού των τεχνικών προσφορών

- Αποτελέσματα αποσφράγισης δικαιολογητικών 

- Ανακοίνωση-Πρόσκληση προς τους υποψηφίους αναδόχους, που έχουν υποβάλει ένσταση

- Αποδοχή ή μη των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί από υποψηφίους αναδόχους

Πρόσκληση προς τους υποψηφίους αναδόχους που είχαν υποβάλει ενστάσεις και έγιναν αποδεκτές

- Αποτελέσματα αποσφράγισης των υποβληθεισών τεχνικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων 

- Ορισμός αξιολογητών από κατάλογο μελών του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ)

- Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 18186/ 21.12.2012 απόφασης ορισμού αξιολογητών από τον κατάλογο μελών του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ)

- Απόρριψη προσφυγής που υπεβλήθη από υποψήφιο ανάδοχο

- Αποτελέσματα αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (βαθμολογία) - ορθή επαναλήψη (12-04-2013)

- Αποτελέσματα αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (βαθμολογία) (23-10-2013)

- Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών (28-02-2014)

- Συμπληρωματικό πρόγραμμα αποσφράγισης οικονομικών προσφορών (12-03-2014)

- Αποτελέσματα αποσφράγισης οικονομικών προσφορών (28-03-2014) 

- Έγκριση πρακτικών επιτροπής ενστάσεων επί των προδικαστικών προσφύγων (16-04-2014)

- Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας (30-04-2014)

- Έκδοση τελικών αποτελεσμάτων (20-05-2014)

- Δικαιολογητικά κατακύρωσης υποψηφίων αναδόχων (17-06-2014)

- Πρόγραμμα αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης (08-07-2014) 

- Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας επί της διαδικασίας αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο των πράξεων (25-07-2014) 

- Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για το Διαγωνισμό "Δράσεις κατάρτισης σε θέματα τουρισμού στις 8 Περιφέρειες σύγκλισης και στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου (07-10-2014)

- Κατακύρωση προγραμμάτων κατάρτισης για το διαγωνισμό "Δράσεις κατάρτισης σε θέματα Τουρισμού στις 8 Περιφέρειες σύγκλισης και στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου"  (14-10-2014)

- Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΔΥ (22-01-2015)

- Υπεύθυνος υποέργου ΤΥΠΟΣ 1 (22-01-2015)

- Τεχνικό δελτίο ΤΥΠΟΣ 1 (22-01-2015)

- Τεχνικό παράρτημα Τουρισμός ΤΥΠΟΣ 1 (22-01-2015)

- Υπεύθυνος υποέργου ΤΥΠΟΣ 2 (22-01-2015)

- Τεχνικό δελτίο ΤΥΠΟΣ 2 (22-01-2015)

- Τεχνικό παράρτημα Τουρισμός ΤΥΠΟΣ 2 (22-01-2015)

- Έντυπα έναρξης τουρισμός τύπος 1

- Έντυπα έναρξης τουρισμός τύπος 2

- Συμφωνητικά

- Έντυπα παρακολούθησης

- Οδηγός Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (31-03-2015)

- Έντυπα Παρακολούθησης  (23-04-2015)

- Μηνιαία Δελτία  (23-04-2015)

- Έκθεση Υλοποίησης - Πράξη 1    (18-06-2015)

Έκθεση Υλοποίησης - Πράξη 2     (18-06-2015)

- Αίτηση αποπληρωμής Πράξη 1   (27-11-2015)

- Αίτηση αποπληρωμής Πράξη 2   (27-11-2015)

- Δαπάνες   (27-11-2015)

- Έντυπα λήξης προγράμματος Τουρισμού   (27-11-2015)

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων του ΕΟΤ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων του ΕΟΤ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 23 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00 π.μ.
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με συνοπτικές διαδικασίες, για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και Fax, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28 Μαΐου 2014 ημέρα Τετάρτη
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 29 Μαΐου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.