ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων τροφίμων σε σταθερές τιμές για τις ανάγκες εκπαίδευσης των σπουδαστών του ΙΕΚ Αθήνας

Το Υπουργείο Τουρισμού, καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια αναλώσιμων τροφίμων σε σταθερές τιμές, συνολικού προϋπολογισμού έως 10.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τις ανάγκες εκπαίδευσης των σπουδαστών του Ι.Ε.Κ Αθήνας, το οποίο στεγάζεται στην οδό Φαραντάτων 4 - Αμπελόκηποι, Αθήνα 11527, για το οικονομικό έτος 2014.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31-03-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 01-04-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ

- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το Υπουργείο Τουρισμού αποφασίζει την υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος διάρκειας δύο (2) μηνών "Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την κατάρτιση για την ειδικότητα του Ξεναγού"

Το Υπουργείο Τουρισμού αποφασίζει την υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 14 του ν.710/77, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στην με αριθμ. 18062/20-12-2012 Απόφαση Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού «Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την κατάρτιση των αποφοίτων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) και ισχύει, για την ειδικότητα του Ξεναγού» (ΦΕΚ 3401/Β’).

Ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών: Από 26/02/2014 μέχρι 12/03/2014.

- ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την «Παραγωγή και εγκατάσταση υλικού ερμηνείας περιβάλλοντος στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Δίβρης και στο Κέντρο Ενημέρωσης Οικοτουρισμού Ορεινής»
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Διεύθυνση Διοικητικού προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για το έργο «Παραγωγή και εγκατάσταση υλικού ερμηνείας περιβάλλοντος στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Δίβρης και στο Κέντρο Ενημέρωσης Οικοτουρισμού Ορεινής». 
Ο προϋπολογισμός του έργου 169.918,70€ χωρίς Φ.Π.Α., πλέον 39.081,30€ Φ.Π.Α., συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. 209.000,00€.
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από το Ελληνικό Δημόσιο.
Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου "Παροχή υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης της καλής λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης του Ε.Ο.Τ."

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού εγγρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης της καλής λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης του Ε.Ο.Τ.», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 και ώρα 12:00.
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΥΣΕΥΤ) προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της σε προσωπικό και προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με σχέση εργασίας μονίμου ή ιδιωτικού δικαίου από Δημόσιες Υπηρεσίες, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
- ΑΙΤΗΣΗ
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/ων προμήθειας Εκπαιδευτικών βιβλίων για τις ανάγκες των Εκπαιδευτηρίων (ΑΣΤΕ και ΕΠΑΣ)

Το Υπουργείο Τουρισμού διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, σε ΕΥΡΩ, για την επιλογή αναδόχου/ων προμήθειας Εκπαιδευτικών βιβλίων για τις ανάγκες των Εκπαιδευτηρίων (ΑΣΤΕ και ΕΠΑΣ), όπως παρατίθενται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, με προϋπολογισμό δαπάνης ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (90.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (6,5%) και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά προμηθευόμενο είδος.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 και ώρα 17:00.
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, θέρους 2014 των Σχολών του Υπουργείου Τουρισμού

Το Υπουργείο Τουρισμού απευθύνει πρόσκληση στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, Τουριστικά Γραφεία) και στα Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής, που επιθυμούν να απασχολήσουν τους θερινούς μήνες του τρέχοντος έτους, μαθητές των ΕΠΑΣ, καταρτιζόμενους των ΙΕΚ και σπουδαστές των Ανωτέρων Σχολών (ΑΣΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού (πρώην ΟΤΕΚ), για πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης να υποβάλλουν σχετική αίτηση ανάλογα με την σχολή φοίτησης.
Καταληκτική Ημερομηνία Αποστολής Αιτήσεων: Παρασκευή 4 Απριλίου 2014.
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φωτοαντιγραφικές εργασίες
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) για να καλύψει τις ανάγκες σε φωτοαντιγραφικές εργασίες της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων, για το έτος 2014, καλεί σε υποβολή προσφοράς, προκειμένου να επιλέξει ανάδοχο που θα του ανατεθεί το εν λόγω έργο.
 
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό χώρων του κτιρίου του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Αθήνας

Το Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό χώρων του κτιρίου του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού (Φαραντάτων 4).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014.
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή του τουριστικού περιπτέρου του ΕΟΤ για τη Διεθνή Τουριστική Έκθεση GITF 2014 στην Κίνα

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), στο πλαίσιο των σκοπών του για την προβολή και διαφήμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, όπως αυτοί προβλέπονται από την Τουριστική Νομοθεσία, καθώς και της υλοποίησης των σκοπών αυτών, πρόκειται να λάβει μέρος στη διεθνή έκθεση τουρισμού  «Guangzhou International Travel Fair (GITF)», η οποία θα διεξαχθεί στη Γκουαντζού Κίνας από 27 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου 2014. Για το λόγο αυτό, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την κατασκευή περιπτέρου εμβαδού 72 m2  με συνολικό προϋπολογισμό που δεν θα υπερβεί το ποσό των δέκα οκτώ  χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (18.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10:00.

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

- ΣΧΕΔΙΑ GITF 2014

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.