ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του περιπτέρου του ΕΟΤ στην διεθνή έκθεση τουρισμού ΒΙΤΕ στο Πεκίνο

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση τουρισμού  BEIJING INTERNATIONAL TOURISM EXPO (BITE) η οποία θα διεξαχθεί από 27 έως 29 Ιουνίου 2014 στο Πεκίνο Κίνας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 και ώρα 10:30.

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
- ΒΙΤΕ 2014

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3, για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3, για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού, με κριτήριο κατακύρωσης ο μεγαλύτερος αριθμός προσφερομένων δεσμίδων (500 φύλλων).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 και ώρα 14:00.
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΜΕΧ της Γερμανίας

Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση τουρισμού «ΙΜΕΧ», η οποία θα διεξαχθεί από 20 έως 22 Μαΐου 2014 στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 2 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 2 Μαΐου 2014 και ώρα 10:30.

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
- ΣΧΕΔΙΑ

Επαναπροκήρυξη του Υποέργου 3 της Πράξης "Πολυμεσική και Πολυτροπική Διαδικτυακή Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού της χώρας
Κήρυξη άγονης της διαδικασίας του διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του υποέργου 3«Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική διαδικτυακή Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού της Χώρας» και επαναπροκήρυξη αυτού.
 
 
Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Τίτλος Έργου: Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"
Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)
Τόπος Παράδοσης - Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Αν. Τσόχα 7, Αθήνα, Τ.Κ. 11521
Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.): 540.650,40 €
Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 665.000,00 €
Χρηματοδότηση Έργου: Το έργο συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους
Χρόνος Υλοποίησης - Διάρκεια Έργου: Δώδεκα (12) μήνες
Προθεσμία για Υποβολή Διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης: Το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών: 14η Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.
Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών: Στην έδρα του Ε.Ο.Τ. (Αν. Τσόχα 7, Αθήνα)
Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών: 15η Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
Αποστολή Παρατηρήσεων: mitsaki_e@gnto.gr
Εκτελεστική Απόφαση Επαναπροκήρυξης Διακήρυξης:

http://www.eot.gr/sites/default/files/files_article/apofasi_epanaprokiriksis_Y3.doc

Τεύχη Διακήρυξης: Τεύχος Α (.pdf) (.doc)
  Τεύχος Β (.pdf) (.doc)
  Τεύχος C (.pdf) (.doc)
Λοιπά Στοιχεία Διακήρυξης: Παράρτημα Α (.zip)
Διευκρινίσεις (11/12/2013): (.pdf) (.doc)
Διευκρινίσεις (08/05/2014): (.pdf) (.doc)

Για τη βέλτιστη εμφάνιση, συστήνεται η προβολή της ιστοσελίδας να γίνει μέσω Mozilla Firefox.

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων τροφίμων σε σταθερές τιμές για τις ανάγκες εκπαίδευσης των σπουδαστών του ΙΕΚ Αθήνας

Το Υπουργείο Τουρισμού, καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια αναλώσιμων τροφίμων σε σταθερές τιμές, συνολικού προϋπολογισμού έως 10.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τις ανάγκες εκπαίδευσης των σπουδαστών του Ι.Ε.Κ Αθήνας, το οποίο στεγάζεται στην οδό Φαραντάτων 4 - Αμπελόκηποι, Αθήνα 11527, για το οικονομικό έτος 2014.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31-03-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 01-04-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ

- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το Υπουργείο Τουρισμού αποφασίζει την υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος διάρκειας δύο (2) μηνών "Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την κατάρτιση για την ειδικότητα του Ξεναγού"

Το Υπουργείο Τουρισμού αποφασίζει την υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 14 του ν.710/77, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στην με αριθμ. 18062/20-12-2012 Απόφαση Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού «Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την κατάρτιση των αποφοίτων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) και ισχύει, για την ειδικότητα του Ξεναγού» (ΦΕΚ 3401/Β’).

Ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών: Από 26/02/2014 μέχρι 12/03/2014.

- ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την «Παραγωγή και εγκατάσταση υλικού ερμηνείας περιβάλλοντος στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Δίβρης και στο Κέντρο Ενημέρωσης Οικοτουρισμού Ορεινής»
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Διεύθυνση Διοικητικού προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για το έργο «Παραγωγή και εγκατάσταση υλικού ερμηνείας περιβάλλοντος στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Δίβρης και στο Κέντρο Ενημέρωσης Οικοτουρισμού Ορεινής». 
Ο προϋπολογισμός του έργου 169.918,70€ χωρίς Φ.Π.Α., πλέον 39.081,30€ Φ.Π.Α., συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. 209.000,00€.
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από το Ελληνικό Δημόσιο.
Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου "Παροχή υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης της καλής λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης του Ε.Ο.Τ."

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού εγγρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης της καλής λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης του Ε.Ο.Τ.», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 και ώρα 12:00.
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΥΣΕΥΤ) προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της σε προσωπικό και προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με σχέση εργασίας μονίμου ή ιδιωτικού δικαίου από Δημόσιες Υπηρεσίες, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
- ΑΙΤΗΣΗ
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/ων προμήθειας Εκπαιδευτικών βιβλίων για τις ανάγκες των Εκπαιδευτηρίων (ΑΣΤΕ και ΕΠΑΣ)

Το Υπουργείο Τουρισμού διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, σε ΕΥΡΩ, για την επιλογή αναδόχου/ων προμήθειας Εκπαιδευτικών βιβλίων για τις ανάγκες των Εκπαιδευτηρίων (ΑΣΤΕ και ΕΠΑΣ), όπως παρατίθενται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, με προϋπολογισμό δαπάνης ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (90.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (6,5%) και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά προμηθευόμενο είδος.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 και ώρα 17:00.
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.