ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών CDN για την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.visitgreece.gr για ένα έτος

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών CDN για την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.visitgreece.gr για ένα (1) έτος, με συνολικό προϋπολογισμό που δεν θα υπερβεί το ποσό των δεκαοχτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 11:00.
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση VAKANTIEBEURS 2014 στην Ουτρέχτη Ολλανδίας

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση «VAKANTIEBEURS 2014», η οποία θα διεξαχθεί στην Ουτρέχτη Ολλανδίας από 14 έως 19 Ιανουαρίου 2014», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:30.

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και με αντικείμενο την προμήθεια 33 ηλεκτρονικών υπολογιστών

Το Υπουργείο Τουρισμού επαναπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου, με αντικείμενο την προμήθεια 33 ηλεκτρονικών υπολογιστών, για την κάλυψη των αναγκών του.
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: 06 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 09 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
- Επαναπροκήρυξη 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την υλοποίηση των εργασιών εγκατάστασης νέου δικτύου υγραερίου στην ΕΠΑΣ Ρόδου
Η ΕΠΑΣ Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την υλοποίηση των εργασιών εγκατάστασης νέου δικτύου υγραερίου και αποξήλωσης του υφιστάμενου δικτύου. Το συνολικό ποσό προϋπολογισμού ανέρχεται σε δεκαέξι χιλιάδες (16.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 μ.μ.
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υλοποίηση εργασιών εγκατάστασης νέου δικτύου υγραερίου στην ΕΠΑΣ Ρόδου
Η ΕΠΑΣ Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για την υλοποίηση εργασιών εγκατάστασης νέου δικτύου υγραερίου και αποξήλωσης του υφιστάμενου δικτύου. Το συνολικό ποσό προϋπολογισμού ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 μ.μ.
Το Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τη φύλαξη του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη φύλαξη του κτιρίου επί της Λ. Αμαλίας 12 όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 3 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 4 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
- Προκήρυξη

Το υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό χώρων των κτιρίων του

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό χώρων των κτιρίων του Υπουργείου Τουρισμού, Κεντρική Υπηρεσία (Λ. Αμαλίας 12) και Σχολής Ξεναγών Αθήνας (Μ. Αλεξάνδρου 96-98 & Πλαταιών 42).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 2 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 3 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
- Προκήρυξη

Προκήρυξη Υποέργου 3 Πράξης "Πολυμεσική και Πολυτροπική Διαδικτυακή Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού της χώρας"
Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Τίτλος Έργου: Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"
Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)
Τόπος Παράδοσης - Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Αν. Τσόχα 7, Αθήνα, Τ.Κ. 11521
Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.): 540.650,40 €
Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 665.000,00 €
Χρηματοδότηση Έργου: Το έργο συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους
Χρόνος Υλοποίησης - Διάρκεια Έργου: Δώδεκα (12) μήνες
Προθεσμία για Υποβολή Διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης: Το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών: Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013, και ώρα 14:00 
Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών: Στην έδρα του Ε.Ο.Τ. (Αν. Τσόχα 7, Αθήνα)
Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών: Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013, και ώρα 11:00 
Αποστολή Παρατηρήσεων: mitsaki_e@gnto.gr
Περίληψη Απόφασης Διακήρυξης: http://www.gnto.gr/sites/default/files/files_article/
perilipsi_diakiriksis_Y3_30102013.pdf
Εκτελεστική Απόφαση Διακήρυξης:

http://www.gnto.gr/sites/default/files/files_article/
diakiriksi_Y3_30102013.pdf

Τεύχη Διακήρυξης: Τεύχος Α (.pdf) (.doc)
  Τεύχος Β (.pdf) (.doc)
  Τεύχος C (.pdf) (.doc)
Λοιπά Στοιχεία Διακήρυξης: Παράρτημα Α (.zip)
Διευκρινίσεις (11/12/2013): (.pdf) (.doc)

Για τη βέλτιστη εμφάνιση, συστήνεται η προβολή της ιστοσελίδας να γίνει μέσω Mozilla Firefox.

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων σε Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προκηρύσσει, την πλήρωση επτά (7) θέσεων Προϊσταμένου και τριών (3) λοιπών- δεύτερων θέσεων στα κάτωθι Γραφεία Εξωτερικού:

 

Θέσεις Προϊσταμένου:
1. Γαλλίας
2. Ρωσίας
3. Σερβίας
4. Τουρκίας
5. Ισραήλ
6. Κίνας
7. Πολωνίας

 

Λοιπές- δεύτερες θέσεις:
1. Ηνωμένου Βασιλείου
2. Αμερικής
3. Γερμανίας

 

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και αντίστοιχου συστημικού λογισμικού για τη δημιουργία νέου συστήματος υποδομής πληροφορικής του ΕΟΤ

Διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και αντίστοιχου συστημικού λογισμικού για τη δημιουργία νέου συστήματος υποδομής πληροφορικής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 20-11-2013 και ώρα 14:00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 21-11-2013 και ώρα 10:30 π.μ.

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.