ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Το υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό χώρων των κτιρίων του

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό χώρων των κτιρίων του Υπουργείου Τουρισμού, Κεντρική Υπηρεσία (Λ. Αμαλίας 12) και Σχολής Ξεναγών Αθήνας (Μ. Αλεξάνδρου 96-98 & Πλαταιών 42).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 2 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 3 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
- Προκήρυξη

Προκήρυξη Υποέργου 3 Πράξης "Πολυμεσική και Πολυτροπική Διαδικτυακή Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού της χώρας"
Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Τίτλος Έργου: Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"
Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)
Τόπος Παράδοσης - Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Αν. Τσόχα 7, Αθήνα, Τ.Κ. 11521
Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.): 540.650,40 €
Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 665.000,00 €
Χρηματοδότηση Έργου: Το έργο συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους
Χρόνος Υλοποίησης - Διάρκεια Έργου: Δώδεκα (12) μήνες
Προθεσμία για Υποβολή Διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης: Το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών: Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013, και ώρα 14:00 
Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών: Στην έδρα του Ε.Ο.Τ. (Αν. Τσόχα 7, Αθήνα)
Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών: Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013, και ώρα 11:00 
Αποστολή Παρατηρήσεων: mitsaki_e@gnto.gr
Περίληψη Απόφασης Διακήρυξης: http://www.gnto.gr/sites/default/files/files_article/
perilipsi_diakiriksis_Y3_30102013.pdf
Εκτελεστική Απόφαση Διακήρυξης:

http://www.gnto.gr/sites/default/files/files_article/
diakiriksi_Y3_30102013.pdf

Τεύχη Διακήρυξης: Τεύχος Α (.pdf) (.doc)
  Τεύχος Β (.pdf) (.doc)
  Τεύχος C (.pdf) (.doc)
Λοιπά Στοιχεία Διακήρυξης: Παράρτημα Α (.zip)
Διευκρινίσεις (11/12/2013): (.pdf) (.doc)

Για τη βέλτιστη εμφάνιση, συστήνεται η προβολή της ιστοσελίδας να γίνει μέσω Mozilla Firefox.

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων σε Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προκηρύσσει, την πλήρωση επτά (7) θέσεων Προϊσταμένου και τριών (3) λοιπών- δεύτερων θέσεων στα κάτωθι Γραφεία Εξωτερικού:

 

Θέσεις Προϊσταμένου:
1. Γαλλίας
2. Ρωσίας
3. Σερβίας
4. Τουρκίας
5. Ισραήλ
6. Κίνας
7. Πολωνίας

 

Λοιπές- δεύτερες θέσεις:
1. Ηνωμένου Βασιλείου
2. Αμερικής
3. Γερμανίας

 

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και αντίστοιχου συστημικού λογισμικού για τη δημιουργία νέου συστήματος υποδομής πληροφορικής του ΕΟΤ

Διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και αντίστοιχου συστημικού λογισμικού για τη δημιουργία νέου συστήματος υποδομής πληροφορικής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 20-11-2013 και ώρα 14:00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 21-11-2013 και ώρα 10:30 π.μ.

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, όπως παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€) συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Τρίτη 15/10/2013.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 16/10/2013 και ώρα 10.00 π.μ.

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

 
 
 
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με θέμα "Υποβολή μελέτης πυρασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΠΑΣ Ρόδου και έκδοσης Βεβαίωσης Περιοδικού Ελέγχου Δ.Π."
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με θέμα "Υποβολή μελέτης πυρασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΠΑΣ Ρόδου και έκδοσης Βεβαίωσης Περιοδικού Ελέγχου Δ.Π."
α. Για την υποβολή μελέτης πυροπροστασίας με σκοπό την χορήγηση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας
β. Για την έκδοση Βεβαίωσης Περιοδικού Ελέγχου Δοχείων Πίεσης (υγραερίου).
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 09/10/2013 ώρα 14.00 μ.μ.
Πρόχειρος διαγωνισμός για την κατασκευή του περιπτέρου Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση Τουρισμού TOUR SALON Πόζναν (17-19/10/2013) στην Πολωνία»
Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση Τουρισμού TOUR SALON Πόζναν (17-19/10/2013) στην Πολωνία», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10:00
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10:30
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το περίπτερο του Ε.Ο.Τ. για τη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού WTM 2013

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης - του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET 2013, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο της Μ. Βρετανίας από 4 έως 7 Νοεμβρίου 2013, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 11/10/2013 και ώρα 10:00.
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 11/10/2013 και ώρα 10:30.

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΣΧΕΔΙΑ WTM 2013

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού

Το Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και Fax, για την κάλυψη των αναγκών του.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10.00 π.μ.
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαγωνισμός για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενιαίας ταυτότητας των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενιαίας ταυτότητας των περιπτέρων του ΕΟΤ στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 06/09/2013 και ώρα 10:00.
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 06/09/2013 και ώρα 10:30.

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- 2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.