Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου “Συσκευασία και μεταφορά με κάθε πρόσφορο μέσο, στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, του πάσης φύσεως υλικού του ΕΟΤ, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών”

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου "Συσκευασία και μεταφορά με κάθε πρόσφορο μέσο, στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, του πάσης φύσεως υλικού του ΕΟΤ, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών", με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: Τετάρτη 21-02-2018 και ώρα 17:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

– ΤΜΗΜΑ 1: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Α & Β (.docx, .pdf)

– ΤΜΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Α & Β (.docx, .pdf)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Συστημικός Αριθμός 52399 του διαγωνισμού, στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, άλλαξε. Ο νέος Συστημικός Αριθμός είναι ο 52399,1