Δημόσια διαβούλευση των σχεδίων διακήρυξης του Υποέργου 4 της οριζόντιας Πράξης Πολυμεσική και Πολυτροπική διαδικτυακή προβολή του πολιτισμού και τουρισμού της χώρας του Ε.Π. Ψηφιακή σύγκλιση

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί δημόσια διαβούλευση των σχεδίων διακήρυξης Εθνικού τακτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια πολυμεσικού υλικού (2.000 φωτογραφίες από έτοιμες συλλογές και παραγωγή 200 φωτογραφιών ειδικής ανάθεσης)» στο πλαίσιο της οριζόντιας πράξης του Ε.Π. Ψηφιακή σύγκλιση» «Πολυμεσική και Πολυτροπική διαδικτυακή προβολή του πολιτισμού και τουρισμού της χώρας».

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΟΤ 2011 – 2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΟΤ 2014 – 2016

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ MARKETING ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΤ

BRANDING

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ