Προκήρυξη Υποέργου 2 Πράξης “Πολυμεσική και Πολυτροπική Διαδικτυακή Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού της χώρας”

Αναθέτουσα Αρχή Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Τίτλος Έργου Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση τουριστικών εμπειριών
Πηγή Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"
Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)
Τόπος Παράδοσης – Τόπος Παροχής Υπηρεσιών Αν. Τσόχα 7, Αθήνα, Τ.Κ. 11521
Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.) 597.804,88 €
Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.) 717.365,86 €
Χρηματοδότηση Έργου Το έργο συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους
Χρόνος Υλοποίησης – Διάρκεια Έργου Είκοσι ένα (21) μήνες
Προθεσμία για Υποβολή Διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης 6 ημέρες μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης και 10 ημέρες το αργότερο προ της τελικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013, και ώρα 14:00 
Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών Στην έδρα του Ε.Ο.Τ. (Αν. Τσόχα 7, Αθήνα)
Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013, και ώρα 10:30 
Ημερομηνία Τροποποίησης Διακήρυξης Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013
Αποστολή Παρατηρήσεων mitsaki_e@gnto.gr
Περίληψη Απόφασης Διακήρυξης https://gnto.gov.gr/wp-content/uploads/2022/04/perilipsi_diakiriksis_Y2.pdf
Εκτελεστική Απόφαση Διακήρυξης
και ορθή επανάληψη αυτής

https://gnto.gov.gr/wp-content/uploads/2022/04/Y2_diakiriski.pdf
 

https://gnto.gov.gr/wp-content/uploads/2022/04/Y2_orthi_epanalipsi_ektelestikhs.pdf

Τροποποιημένα Τεύχη Διακήρυξης: Τεύχος Α (.pdf) (.doc)
  Τεύχος Β (.pdf) (.doc)
  Τεύχος C (.pdf) (.doc)
Παλιά Τεύχη Διακήρυξης:

Τεύχος Α (.pdf) (.doc)
Τεύχος Β (.pdf) (.doc)
Τεύχος C (.pdf) (.doc)

Παραρτήματα: C4.1 Σχέδιο Σύμβασης
  C4.2 Εγχειρίδιο Τουριστικής Ταυτότητας
  C4.3 Μελέτη marketing. Branding
  C4.4 Κατάλογος λημμάτων
  C4.5 Απόφαση για την Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την επόμενη τριετία (2011-2012-2013)

Έγκριση παράτασης διενέργειας διαγωνισμού

Έγκριση παράτασης διενέργειας διαγωνισμού – 2

Έγκριση παράτασης διενέργειας διαγωνισμού – 3

 

Απόφαση τροποποίησης των τευχών της διακήρυξης

 

Διευκρινίσεις επί των τροποποιημένων τευχών της διακήρυξης (09/10/2013) 

 

Διευκρινίσεις (Δεν ισχύουν καθότι αφορούν τα τεύχη της προκήρυξης πριν την τροποποίηση)

Διευκρινίσεις 2 (Δεν ισχύουν καθότι αφορούν τα τεύχη της προκήρυξης πριν την τροποποίηση)

 

Για τη βέλτιστη εμφάνιση, συστήνεται η προβολή της ιστοσελίδας να γίνει μέσω Mozilla Firefox.