ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Στρατηγικοί σκοποί

Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης, Οργάνωσης και Προβολής είναι οι εξής:

1. Η πιστή τήρηση και εφαρμογή της εθνικής τουριστικής στρατηγικής του εποπτεύοντος Υπουργείου για την προβολή και προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και ο συντονισμός των υπηρεσιών.

2. Ο σχεδιασμός προγραμμάτων στρατηγικής επικοινωνίας και δράσεων και η υλοποίησή τους σύμφωνα με τα μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα στρατηγικά σχέδια μάρκετινγκ ανά τουριστικό προϊόν, γεωγραφική περιοχή και αγορά – στόχο, που έχουν εκπονηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του εποπτεύοντος Υπουργείου με στόχο την ενίσχυση της εικόνας της χώρας διεθνώς.

3. Η παρακολούθηση και τήρηση της εφαρμογής των νομοθετικών μέτρων και διοικητικών μεταρρυθμίσεων καθώς και ο συντονισμός των υπηρεσιών.

4. Η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του ετήσιου προϋπολογισμού εντός του πλαισίου του δημοσιονομικού προγράμματος καθώς και των κατευθύνσεων και οδηγιών του εποπτεύοντος Υπουργείου.

5. Η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η μέριμνα για την εκπαίδευσή του.

6. Ο ετήσιος προγραμματισμός προβολής και προώθησης, η συλλογή στοιχείων, η αξιοποίηση των οπτικοακουστικών μέσων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών, με στόχο την αύξηση του τουριστικού μεριδίου στις παραδοσιακές και νέες αναπτυσσόμενες αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της τουριστικής αγοράς και το διεθνή ανταγωνισμό.

7. Η παροχή τεχνογνωσίας, η ενημέρωση και ο συντονισμός των Περιφερειών της χώρας για τη διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας και προβολής του εθνικού τουριστικού προϊόντος εγχώρια και διεθνώς.

8. Η υποστήριξη των πρωτοβουλιών και η ανάπτυξη των συνεργιών με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

9. Η παρακολούθηση του διεθνούς ανταγωνισμού, των νέων καινοτόμων προϊόντων καθώς και των νέων τεχνολογιών για την βέλτιστη αξιοποίηση αυτών προς επίτευξη των στόχων της εθνικής τουριστικής στρατηγικής που χαράσσει το εποπτεύον Υπουργείο.

Σοφία Λαζαρίδου - Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Διοίκησης, Οργάνωσης και Προβολής

Σοφία Λαζαρίδου - Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

Γεννήθηκε στην Αθήνα, είναι πτυχιούχος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc  Tourism Marketing , Πανεπιστημίου Surrey, Μ. Βρετανίας.

Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης στον ΕΟΤ καλύπτοντας διαφορετικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, οργάνωση και λειτουργία  Κ.Υ. ΕΟΤ και δικτύου Υπηρεσιών Εξωτερικού ΕΟΤ, ποιοτικός έλεγχος και εποπτεία αγοράς.

Έχει επίσης υπηρετήσει σε Υπηρεσίες του ΕΟΤ στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Μ. Βρετανία και την Σερβία.

Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην διοργάνωση και τον συντονισμό δράσεων προβολής του ΕΟΤ και στην συνεργασία με τρίτους φορείς από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ασκεί τα καθήκοντα Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης, Οργάνωσης και Προβολής του ΕΟΤ από τον Σεπτέμβριο 2019.

Επικοινωνία με το Γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης

LOGO EOT

Γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης

email: geniki_diefthynsi@gnto.gr
Τηλ: 2108707173/1173

Φόρμα επικοινωνίας

Σύνδεσμοι Γενικής Διεύθυνσης και Γραφείων

Διεύθυνση Τουριστικής Προβολής

Η Δ/νση τουριστικής προβολής σχεδιάζει, καταρτίζει και υλοποιεί προγράμματα διαφήμισης και συνδιαφήμισης στο εξωτερικό και δευτερευόντως στο εσωτερικό.

Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων

Η  Διεύθυνση  Δημοσίων Σχέσεων σχεδιάζει, καταρτίζει και υλοποιεί προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων, Εκθέσεων και Ταξιδίων εξοικείωσης στο εξωτερικό και στο εσωτερικό.

Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού

H Διεύθυνση Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού  είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την υποστήριξη λειτουργίας τόσο των Υπηρεσιών Εσωτερικού  όσο και των Υπηρεσιών  Εξωτερικού  του Ε.Ο.Τ. με απώτερο στόχο την άρτια υλοποίηση των προγραμμάτων προώθησης και προβολής του Ελληνικού Τουρισμού.

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΟΤ στην Ελλάδα και στις Υπηρεσίες ΕΟΤ Εξωτερικού με στόχο την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας του προσωπικού και των υπηρεσιών του Οργανισμού

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έχει στόχο τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Ε.Ο.Τ. και την επίβλεψη της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και της ορθής λογιστικής απεικόνισης των δραστηριοτήτων του Οργανισμού.