Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για τη διαδικτυακή πύλη, www.visitgreece.gr

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Τεχνική και Σχεδιαστική Αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης www.visitgreece.gr , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 27η  Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Δεύτερη Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την διαδικτυακή πύλη, www.visitgreece.gr

 

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την διαδικτυακή πύλη,  www.visitgreece.gr

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΤΕΥΔ 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

Τεχνικές προδιαγραφές – Πίνακες συμμόρφωσης

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 12 – 03 – 2020